प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
कात्तिक २५, २०७८ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
भदौ १५, २०७८ आ.व. ०७७/७८ को खर्चको फाँटवारी
साउन २५, २०७८ प्रदेश स्थापनाको तीन बर्ष
साउन ३, २०७८ कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा।
जेठ २५, २०७८ आ.व. ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम
माघ ९, २०७७ पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी
कात्तिक १६, २०७७ स्वतः प्रकाशन २०७७-०६-१५
कात्तिक १६, २०७७ कर्मचारी अध्ययन छात्रबृति मापदण्ड २०७७
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्यसञ्चालन)आदेश,२०७७
कात्तिक १६, २०७७ नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६
कात्तिक १६, २०७७ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
कात्तिक १६, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५