प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
कात्तिक १६, २०७७ स्वतः प्रकाशन २०७७-०६-१५
कात्तिक १६, २०७७ कर्मचारी अध्ययन छात्रबृति मापदण्ड २०७७
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्यसञ्चालन)आदेश,२०७७
कात्तिक १६, २०७७ नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६
कात्तिक १६, २०७७ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
कात्तिक १६, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
कात्तिक १६, २०७७ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (प्रमाणिकरण भएको)
कात्तिक १६, २०७७ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी प्रमाणिकरण विधेयक २०७६
कात्तिक १६, २०७७ नीति कार्यक्रम २०७७/७८
कात्तिक १६, २०७७ कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश स्थापनाको दुई बर्ष
कात्तिक १६, २०७७ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६