तोयनारायण ज्ञवाली

वि.सं. २०७६/०५/०९ देखि २०७७/०८/२२ सम्म

डा. तीर्थराज ढकाल

वि.सं. २०७५।०४।०२   देखि  २०७६।०५।०८ सम्म

श्री शंकर प्रसाद पाठक

वि.सं. २०७४।१०।१०   देखि  २०७५।०३।१४ सम्म