कर्मचारी व्यवस्थापन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
भदौ २२, २०७९ मिति २०७९ भाद्र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयबाट कामकाज/सरुवा भएका वि.एण्ड आर./सिभिल/ इन्जि. सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवापत्र
भदौ २२, २०७९ मिति २०७९ भाद्र २० गतेको सचिवस्तर निर्णयबाट सरुवा भएका सा.प्र./प्रशासन सेवाका सहायकस्तर पाँचौ/चौथो तहका कर्मचारीहरुको सरुवापत्र
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृत/अपरेटर कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका ज.फ./वन सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका सिभिल/जनरल/ इन्जि. सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका सिभिल/वि.एण्ड आर./ इन्जि. सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका सिभिल/इरिगेशन/ इन्जि. सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयानुसार कामकाज खटिएका कृषि सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयानुसार कामकाज खटिएका सा.प्र./प्रशासन सेवाका उपसचिवस्तर कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका सा.प्र./प्रशासन सेवाका अधिकृतस्तर सातौं/आठौं कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका सा.प्र./प्रशासन सेवाका अधिकृतस्तर छैटौं/ सहायकस्तर पाँचौ कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका सा.प्र./प्रशासन सेवाका सहायकस्तर चौथो/पाँचौ कर्मचारीहरुको विवरण