कर्मचारी व्यवस्थापन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
कात्तिक १६, २०७७ सरुवा पत्र (विविध सेवा स.क.अ, क.अ, अधिकृत)
कात्तिक १६, २०७७ सरुवा पत्र (प्रशासन सेवा अधिकृत सातौ/आठौ)
कात्तिक १६, २०७७ सरुवा पत्र (प्रशासन सेवा सहायक चौथौ/पाचौ)
कात्तिक १६, २०७७ सरुवा पत्र (प्रशासन सेवा सहायक पाचौ, अधिकृत छैटौ)
कात्तिक १६, २०७७ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मिति 2077/05/14 को निर्णयानसार सरुवा/काज सरुवा गरिएका प्रशासन सेवा अधिकृत सातौ/आठौ तहका कर्मचारीहरुको विवरण
कात्तिक १६, २०७७ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मिति 2077/05/14 को निर्णयानसार सरुवा/काज सरुवा गरिएका प्रशासन सेवा, अधिकृत छैठौ, सहायक पाचौ तहका कर्मचारीहरुको विवरण
कात्तिक १६, २०७७ स.क.अ, कम्प्यूटर अपरेटर, अधिकृत छैठौ तह कर्मचारीहरुको सरुवा/काज सरुवा गरिएको विवरण ।
कात्तिक १६, २०७७ सहायक पाचौ तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/काज सरुवा गरिएको विवरण ।