कर्मचारी व्यवस्थापन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन २२, २०८० मिति २०८०/०४/२१ को निर्णयानुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएको विवरण ।
साउन २२, २०८० मिति २०८०/०४/२१ को निर्णयानुसार नेपाल कृषि सेवा, वागवानी/ला.पो.डे.डे./मत्स्य समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएको विवरण ।
साउन २२, २०८० मिति २०८०/०४/२१ को निर्णयानुसार नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्‍यानिटरी उपसमूहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएको विवरण ।
साउन २२, २०८० मिति २०८०/०४/२१ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुको कामकाजमा खटाईएको विवरण ।
साउन २२, २०८० मिति २०८०/0४/२१ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको विवरण ।
साउन २२, २०८० मिति २०८०/0४/२१ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथों र पाचौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण ।
साउन २२, २०८० मिति २०८०/0४/२१ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं र अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण ।
साउन २२, २०८० मिति २०८०/०४/२१ को (नि.प्रमुख सचिवस्तर) निर्णयबाट नेपाल विविध सेवाका कम्प्यूटर अधिकृत, कम्प्यूटर अपरेटर र सहायक कम्प्यूटर अपरेटरहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएको विवरण ।
साउन २१, २०८० मिति २०८०/०४/२१ को (नि.प्रमुख सचिवस्तर) निर्णयबाट नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहका उपसचिव, अधिकृतस्तर सातौ/आठौं/दशौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएको विवरण ।
भदौ २२, २०७९ मिति २०७९ भाद्र २० गतेको प्रमुख सचिवस्तर निर्णयबाट कामकाज/सरुवा भएका वि.एण्ड आर./सिभिल/ इन्जि. सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवापत्र
भदौ २२, २०७९ मिति २०७९ भाद्र २० गतेको सचिवस्तर निर्णयबाट सरुवा भएका सा.प्र./प्रशासन सेवाका सहायकस्तर पाँचौ/चौथो तहका कर्मचारीहरुको सरुवापत्र
भदौ २१, २०७९ मिति २०७९ भाद्र १९ र २० गतेको सचिवस्तर निर्णयानुसार सरुवा भएका विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृत/अपरेटर कर्मचारीहरुको विवरण