कर्मचारी व्यवस्थापन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज ४, २०७८ नेपाल कृषि सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज ३, २०७८ नेपाल स्वास्थ्य सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल शिक्षा सेवाका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल प्रशासन सेवाका अधिकृतस्तर नवौ/दशौं तह तथा रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल इन्जिनियरीङ्ग सेवा/सिभिल समूहका नवौं/दशौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल प्रशासन सेवाका अधिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत/रा.प.तृतिय श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल विविध सेवा(कम्प्युटर)का सहायकस्तर चौथो/पाँँचौ र अधिृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल तथ्याङ्क सेवाका सहायकस्तर पाँँचौ तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल प्रशासन सेवाका सहायकस्तर पाँँचौ/ अधिकृतस्छैतर छैटौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल प्रशासन सेवाका सहायकस्तर चौथो/पाँँचौ तहका कर्मचारीहरुको सरुवा/कामकाज पत्रहरु
असोज १, २०७८ नेपाल प्रशासन सेवाका कार्यालय सहयोगीका सरुवा/कामकाज पत्रहरु