सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
फागुन ९, २०७७ ८६ औ सचिव बैठकका निर्णयहरु
माघ ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८५ मिति २०७७/१०/०७
माघ ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८४ मिति २०७७/०९/१४
माघ ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८३ मिति २०७७/०९/०१
मंसिर ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८० मिति २०७७/०८/०७
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ७८ मिति २०७७/०६/०१
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ७४ मिति २०७७/०५/०५
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ६२ मिति २०७६/१२/१६
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ६१ मिति २०७६/१२/०२
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५८ मिति २०७६/११/०१
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५७ मिति २०७६/१०/१५
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५६ मिति २०७६/१०/०३