सचिव (बैठक तथा प्रशासन) एवं प्रवक्ता परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम डा. खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी
टेलिफोन नम्बर 9841259911
इ-मेल skhagendra@gmail.com