माननीय मुख्यमन्त्री परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम शंकर पोखरेल